1. JUHTIMINE
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli koolitusluba
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli põhimäärus
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli kodukord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli palgakorralduse põhimõtted
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppenõukogu koosoleku protokollid ja otsused
Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Kohtla-Järve Slaavi põhikooli töökorralduse reeglid
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli dokumentide loetelu
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli dokumendihalduskord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli pedagoogi eetiline koodeks
Kooli töötajaga arenguvestluse läbiviimise kord Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli töötajate täiendkoolituse kord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli dokumendiregister
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli dokumendiregister - kuni 31.12.2023.a.
Andmekaitse tingimused + lisa: nõusolek isikuandme töötlemiseks
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli töötajate koosseis 
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli töötajate koosseis (alates 01.07.2024)
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli toitlustamise kord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli digiplaan 2019-2022 
Kohtla-Järve Slaavi põhikooli pikapäevarühma töökorraldus
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hangete korraldamine
Kohtla-Järve Linna ametiasutuste teabehalduse kord

 

2. SISEHINDAMINE
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli sisehindamise läbiviimise kord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli sisehindamise aruanne perioodil 2019 – 2022
2018.-2019.õa Slaavi põhikooli sisehindamise kokkuvõte
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli töötulemuste ja ülesannete täitmise aruanne
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli arengukava 2024 – 2026 + määrus nr.1
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli arengukava 2021 – 2023  + määrus nr.18
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli arengukava 2018 – 2020 + määrus nr.10
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli RAHUOLU-UURINGUD


3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDAMINE
Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (viide Riigi Teatajale)
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava 2023-2024
Ainekavad RÕK
Ainekavad LÕK
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli päevakava
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli üldtööplaan
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord ja lisad
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli arenguvestluste läbiviimise kord
HEV õpilaste tugiteenuste korraldamise kord
Loovtööde korraldamise kord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli lapsevanema taotlusel korraldatava koduõppe kord

4. NOORSOOTÖÖ KORRALDAMINE
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus


5. TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDAMINE
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli tervisenõukogu töö korralduse alused


6. ÜLDKASUTATAVAD TEENUSED
Kohtla-Järve linna haridusasutustes tasuliste teenuste ja vara kasutamise hinnakiri +Lisa 1
Koolikapi kasutamise kord 


7. JÄRELEVALVE
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli haldusjärelevalve 2023
Haldus- ja teenistusliku järelevalve ettekirjutused 2016