Hoolekogu liikmed

kjlvlipp.jpg

KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS

KORRALDUS

30. oktoober 2018 nr 590

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. jaanuari 2013. a määruse   nr 156 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 8 lõike 1 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a otsuse nr 25 „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hoolekogusse“ ning Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli direktori Svetlana Vladimirova 3. oktoobri 2018. a taotluse nr 2-5.13/2787 alusel  Kohtla-Järve Linnavalitsus  

 

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hoolekogu koosseis alljärgnevalt:

 1. Svetlana Korotkova - koolipidaja esindaja;
 2. Ilona Kekla - õpetajate esindaja;
 3. Artjom Golubev - õpetajate esindaja;
 4. Natalia Lyubakhina - lastevanemate esindaja;
 5. Anna Pivneva - lastevanemate esindaja;
 6. Sergei Krjatalov - lastevanemate esindaja;
 7. Ljubov Dorošenko - lastevanemate esindaja;
 8. Natalia Trifonova - lastevanemate esindaja;
 9. Kiira Lebedeva - lastevanemate esindaja;
 10. Roman Spitšikov - lastevanemate esindaja;
 11. Ruslan Elmurzajev - lastevanemate esindaja;
 12. Natalja Domozhilova - toetava organisatsiooni esindaja;
 13. Anita Lupina - õpilaste esindaja.

2. Tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 4. oktoobri 2016. a korraldus nr 1072   „Kohtla-Järve Slaavi  Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“. 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Vanematele

Kontakt andmed

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 335 5331
info@kjsp.ee