Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolil on pikaajaline kogemus keelekümblusmetoodika rakendamisel. Alates 2005.aastast töötasid koolis hilise keelekümbluse klassid, alates 2011.aastast liitusid meie kooliga endise Vahtra Põhikooli varajase keelekümbluse klassid. Keelekümblus on muutnud Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli omanäoliseks. 

Keelekümblusmetoodika on väga populaarne Kohtla-Järve linnas ning Järve linnaosas on Slaavi Põhikool ainuke kool, kus töötavad varajase ja hilise keelekümbluse klassid. Toetudes keelekümblusmetoodika põhimõtetele, pikaajalisele keelekümblusmetoodika kasutamise kogemusele, aktiivsele osavõtule erinevates keelealastes projektides, lapsevanemate suurele huvile eestikeelse aineõppe vastu pakub kool alates 2015.aastast eestikeelset aineõpet alates 1.klassist. Lapsevanemal oli võimalus valida, kas laps alustab õppimist esimesest klassist varajase keelekümbluse klassis või eestikeelse aineõppega klassis. 


Mis on KEELEKÜMBLUS?

Keelekümblus on lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) viis, mille puhul kasutatakse hariduse omandamisel kahte või enamat keelt, toetades mitmekeelsuse kujunemist. Keelekümblusprogrammis toimub keeleõpe riiklike õppekavade alusel õppides lisaks keeletundidele ka ülejäänud ainetundides vähemalt 60% teises keeles ehk sihtkeeles.

Sihtkeele kasutamise osakaalu ja intensiivsuse määratleb ära keelekümblusprogrammi mudel.

Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis on varajase keelekümbluse ja hilise keelekümbluse mudel:

  • Varajase keelekümbluse mudeli puhul toimub põhikooli lõpuks vähemalt 60% õppest eesti keeles, s.o õppekeeleks loetakse nende õpilaste puhul eesti keel. Vene keele kui emakeele õppega alustatakse teise klassi teisest poolaastast. Vene keele osatähtsus õppekeelena suureneb järk-järgult, kuni moodustab 6. klassist ligikaudu 40% õppekava mahust.
  • Hilise keelekümbluse mudelit rakendatakse põhikooli teise astme 5. või 6. klassist alates. Programmi vältel moodustavad eesti keel ja eesti keeles õpitavad ained vähemalt 60% õppekava mahust. Eestikeelse õppe mahu kujundamisel ja ainete valikul eestikeelseks õppeks juhindub kool põhikoolijärgseks õppeks vajaliku keeleoskuse saavutamise ootusest.

Eesti keelekümbluse programmist saab rohkem lugeda HARNO kodulehelt.

https://harno.ee/keelekumblus#programmist


Alates 2019/20. õppeaastast rakendatakse Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis järgmised mudelid


Arhiiv kuni 2018.a.

Изучение языка в современной школе в Эстонии – предпосылки, тенденции, перспективы
Факты о программе языкового погружения
Мнение родителей о программе языкового погружения
Методика языкового погружения в Cлавянской основной школе
Конференции по языковому погружению
Eesti keele õpet toetavad tegevused 2014. - 2015.õa
Eesti keele õpet toetavad tegevused 2013. - 2014.õa
Kohtla-Järve Slaavi põhikooli keelekümblusklasside kohta statistilised andmed
KJSP Poster
YOUTUBE filmiklipid kakskeelsusest