Kooli väärtused

Kvaliteetne põhiharidus on kättesaadav kõikidele õpilastele, vastavalt nende võimetele ja individuaalsetele vajadustele. Turvalises õppekeskkonnas omandavad õpilased uusi teadmisi, arendavad oma osaoskusi traditsiooniliste ja innovatiivsete õppemeetodite kaudu. Õpilase kui isiku arendamine ja aktiivse ja tolerantse kodaniku kasvatamine.


Kooli mission

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool tagab õppimis- ja õpetamisprotsessi kättesaadavust, turvalisust ning kvaliteeti. Kool loob igale õpilasele vajalikku eakohast, turvalist, positiivselt mõjuvat ning arendavat õppe- ja kasvukeskkonda. Õppeprotsess põhineb innovatiivsete haridustehnoloogiate juurutamisel ja kasutamisel, on suunatud akadeemilise ja sotsiaalse edukuse saavutamisele iga õpilasega, mis tagab lõpptulemuse – kooli vilistlaste sotsiaalse adaptatsiooni ja omandatud teadmiste ning oskuste kõrge tase.


Kooli visioon

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool on vene ja eesti kultuuridevahelise dialoogi kool, kus õpivad teiste inimeste suhtes tolerantsed õpilased ja töötavad kvalifitseeritud pedagoogid. Slaavi Põhikoolis tagatakse kvaliteetse hariduse saamist turvalises keskkonnas. Õpilased arendavad oma keelepädevusi ja aineteadmisi innovatiivsete õppemeetodite kaudu läbi kakskeelse aineõppe ja õppeprotsessi integreeritud mitmekülgse huvitegevuse. Kooli eripära on ka keelekümblusmetoodika rakendamine ja eestikeelse aineõppe arendamine ning mitmekesistamine. 


Meie pedagoogid


Koolis töötavad pidevalt arenevad ja aktiivselt ainealastes täiendõppes osalevad  õpetajad, kellel on tugev ettevalmistus, head teadmised laste psühholoogiast, pikk töökogemus ja arusaam õppe-ja kasvatusttegevuse planeerimisel ja realiseerimisel arvestada õpilaste individuaalseid vajadusi ja võimeid.


Meie õpilased

Koolis õpivad püüdlikud, võimekad, loovad, andekad ja aktiivsed õpilased, kes teevad sporti, järgivad tervislikku eluviisi, osalevad projektides ja erinevates üritustes, esitades kooli linna, maakonna ja riigi tasemel.