Члены попечительского совета

kjlvlipp.jpg

KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS

KORRALDUS

30. oktoober 2018 nr 590

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. jaanuari 2013. a määruse   nr 156 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 8 lõike 1 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a otsuse nr 25 „Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hoolekogusse“ ning Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli direktori Svetlana Vladimirova 3. oktoobri 2018. a taotluse nr 2-5.13/2787 alusel  Kohtla-Järve Linnavalitsus  

 

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hoolekogu koosseis alljärgnevalt:

 1. Svetlana Korotkova - koolipidaja esindaja;
 2. Ilona Kekla - õpetajate esindaja;
 3. Artjom Golubev - õpetajate esindaja;
 4. Natalia Lyubakhina - lastevanemate esindaja;
 5. Anna Pivneva - lastevanemate esindaja;
 6. Sergei Krjatalov - lastevanemate esindaja;
 7. Ljubov Dorošenko - lastevanemate esindaja;
 8. Natalia Trifonova - lastevanemate esindaja;
 9. Kiira Lebedeva - lastevanemate esindaja;
 10. Roman Spitšikov - lastevanemate esindaja;
 11. Ruslan Elmurzajev - lastevanemate esindaja;
 12. Natalja Domozhilova - toetava organisatsiooni esindaja;
 13. Anita Lupina - õpilaste esindaja.

2. Tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 4. oktoobri 2016. a korraldus nr 1072   „Kohtla-Järve Slaavi  Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“. 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Последние новости

07 февраля 2019
01 февраля 2019
29 января 2019

Контактные данные

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 33-55-331
info@kjsp.ee