HOOLEKOGU TÖÖPLAAN 2019-2020 ÕPPEAASTAKS

 

Kinnitatud hoolekogu koosolekul nr 1 29.10.2019.a.

 

 

Tegevuste eesmärgid:

  1. anda arvamuse kooli dokumentide kehtestamiseks ja muutmiseks;
  2. anda hinnangu õppe- ja kasvatustegevuse, huvitegevuse ning kooli töökorralduse kohta;
  3. teha linnavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks

 

 

 

Aeg

Tegevuse sisu

Vastutavad isikud

Oktoober

Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine Hoolekogu tööplaani kinnitamine

Anna Pivneva

November

Koolisöökla töökorraldusega tutvumine

Aleksandr Naumtšuk

Detsember

Osalemine kooli/linna üritustel

Koolisöökla töökorraldusega tutvumine

Kõik hoolekogu liikmed

 

Jaanuar

Õppe- ja kasvatustöö tulemuste analüüs Tugiisikute      teema      kooli      dokumentides

kajastamine

Hoolekogu liikmed Ljubov Dorošenko

Veebruar

Tutvumine kooli eelarvega 2019.aastaks.

Ressursside sihipärase kasutamise analüüs.

Svetlana Vladimirova

Märts

Moobiiltelefonide kasutamise piiramine tundide

ajal

Oksana Drozdova

Aprill

Kooli õppekava 2020.-2021.aa arutlemine

Svetlana Vladimirova

Mai

Kooli kodukorra rikkujad

Anna Pivneva

Juuni

Kooli õppekava 2020.-2021.aa arutlemine

Svetlana Vladimirova

 

August

Tutvumine  2019.-2020.õ-a    õppe-kasvatustöö tulemustega

Hoolekogu tegevuse aruanne

Svetlana Vladimirova

 

Anna Pivneva

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Anna Pivneva
Hoolekogu esimees