Dokumendiregister


1. JUHTIMINE
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli koolitusluba
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli põhimäärus
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli kodukord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli hädaolukorra lahendamise plaan
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli palgakorralduse põhimõtted
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppenõukogu koosoleku protokollid ja otsused
Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Kohtla-Järve Slaavi põhikooli töökorralduse reeglid
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli dokumentide loetelu
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli asjaajamiskord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli pedagoogi eetiline koodeks
Kooli töötajaga arenguvestluse läbiviimise kord Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli töötajate täiendkoolituse kord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli dokumendiregister
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli dokumendiregister (Koolide infosüsteem)
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli töötajate koosseis
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli digiplaan 2019-2022 

 

2. SISEHINDAMINE
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli sisehindamise läbiviimise kord
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli arengukava 2018 – 2020 + määrus nr.10  + seletuskiri
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli RAHUOLU-UURINGUD
2017.-2018.õa Slaavi põhikooli sisehindamise kokkuvõte


3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDAMINE
Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (viide Riigi Teatajale)
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õppekava 2019-2020
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli päevakava
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord ja lisad + avaldusavaldus (eelklass)
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli arenguvestluste läbiviimise kord
HEV õpilaste tugiteenuste korraldamise kord
Loovtööde korraldamise kord

4. NOORSOOTÖÖ KORRALDAMINE
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus


5. TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDAMINE
Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli tervisenõukogu töö korralduse alused

 
 

Vanematele

Kontakt andmed

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 335 5331
info@kjsp.ee