Päevakava kehtestamine 

Kinnitan alates k.a. 01. jaanuarist muudetud kooli päevakava:

KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA

1. Koolimaja uksed avatakse koolipäevadel hiljemalt kell 7.00.

2. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse garderoobi.

3. Õppetund algab tunnikellaga, millele eelneb eelkell. Koolikell heliseb programmeeritud kooliraadio süsteemi alusel.

4. Tunniplaan koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.

5. Tunniplaan peetakse koolis elektrooniliselt ja kõik muudatused kajastuvad reaalajas kooli veebilehes ning on õpilastele väljapandud koolis nähtaval kohal.

6. Tunnid toimuvad alljärgnevalt:

 

Esmaspäev, kolmapäev, neljapäev, reede

Teisipäev

   

Klassitund

0800 - 0815

1. tund

0815 - 0900

1. tund

0820 - 0905

2. tund

0910 - 0955

2. tund

0915 - 1000

3. tund

1010 - 1055

3. tund

1015 - 1100

4. tund

1110 - 1155

4. tund

1115 - 1200

5. tund

1210 - 1255

5. tund

1215 - 1300

6. tund

1310 - 1355

6. tund

1315 - 1400

7.tund

1405 - 1450

7. tund

1410 - 1455


7. Koduõppel oleva õpilase õppetöö toimub vastavalt temale koostatud tunniplaanile.

8. Distantsõppel olevate õpilastel toimub õppetöö vastavalt Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli distantsõppe korraldamise korraga.

9. Kui klassile/kogu koolile rakendatakse e-õpet või distantsõpet, siis õpe toimub vastavalt tunniplaanile, kus õppetund vaheldub vahetunniga, sh söögivahetunniga. Õppetunnid algavad üldjuhul kell 8.15.

10. Väljaspool õppetunde:
- töötavad huviala- ja aineringid;
- toimuvad konsultatsioonid;
- töötavad pikapäevarühmad;
- toimuvad töökoosolekud;
- toimuvad koolipeod;
- toimuvad klassiõhtud.

11. Õpilasüritused lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 18.00. Direktori loal võivad õpilasüritused lõppeda ka pärast kella 18.00, kuid mitte hiljem kui kell 20.30.

12. Kooli poolt korraldatud õppekavaväline tegevus on distantsõppe perioodil peatatud, välja arvatud juhul, kui õppekavaväline tegevus on tehniliselt ja sisuliselt võimalik õpilaste ja õpetaja vahelisel kokkuleppel distantsõppena.

13. Pikapäevarühma tööd juhib pikapäevarühma kasvataja. Pikapäevarühm töötab esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti 4.-8. tunni ajal pikapäevarühma plaani alusel, mida muudetakse vastavalt vajadusele.

14. Pikapäevarühmade tegevus on distantsõppe perioodil peatatud. Individuaalsel ja eelneval kokkuleppel on võimalikud konsultatsioonid distantsõppena õpilastele, kes vajavad täiendavat juhendatud õpet.

15. Õpetajate konsultatsioonide ajad on avaldatud kooli veebilehel.

16. Distantsõppe korral saavad õpilased aineõpetajatelt selged õpijuhised – kust, mida ja kuidas õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada ja kust leida lisamaterjale ning õppimisele tuge. Õpilastele tagatakse aineõpetaja poolt võimalus individuaalseks suhtluspõhiseks juhendamiseks ja tagasisideks.

17. Tugispetsialistide vastuvõtt toimub tugispetsialisti tunnikava alusel, mille koostamisel lähtutakse teenuse vajadusest ja tunniplaanist.

18. Tugiteenused on õpilastele kättesaadavad ka distantsõppe perioodil järgides ennetusmeetmeid või kasutades veebirakendus.

19. Huviringide töö toimub peale õppetunde vastavalt ringide ajakavale, mis on avaldatud kooli veebilehel.

20. Kooli poolt korraldatud huviringide tegevus on distantsõppe perioodil peatatud, välja arvatud juhul, kui ringide tegevus on tehniliselt ja sisuliselt võimalik õpilaste ja õpetaja vahelisel kokkuleppel distantsõppena.

21. Kooli raamatukogu on võimalik kasutada kõigil koolis tegutsevatel inimestel raamatukogu lahtioleku aegadel.

22. Kool tagab distantsõppel olevale õpilasele toitlustamist toidupakina.


Alus:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 25
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 8.