Päevakava kehtestamine 

Kehtestan alates k.a. 01. septembrist 2021-2022.õ.a alljärgnevad päevakava:

KOHTLA-JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA

1. Koolimaja uksed avatakse koolipäevadel hiljemalt kell 7.00.

2. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse garderoobi.

3. Õppetund algab tunnikellaga, millele eelneb eelkell. Koolikell heliseb programmeeritud kooliraadio süsteemi alusel.

4. Tunniplaan koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.

5. Tunniplaan peetakse koolis elektrooniliselt ja kõik muudatused kajastuvad reaalajas kooli veebilehes ning on õpilastele väljapandud koolis nähtaval kohal.

6. Tunnid toimuvad alljärgnevalt:

Esmaspäev, kolmapäev, neljapäev, reede

Teisipäev

   

Klassitund

0800 - 0815

1. tund

0815 - 0900

1. tund

0820 - 0905

2. tund

0910 - 0955

2. tund

0915 - 1000

3. tund

1010 - 1055

3. tund

1015 - 1100

4. tund

1110 - 1155

4. tund

1115 - 1200

5. tund

1210 - 1255

5. tund

1215 - 1300

6. tund

1310 - 1355

6. tund

1315 - 1400

7.tund

1405 - 1450

7. tund

1410 - 1455


7. Väljaspool õppetunde:
     • töötavad huviala- ja aineringid;
     • toimuvad konsultatsioonid;
     • töötavad pikapäevarühmad;
     • toimuvad töökoosolekud;
     • toimuvad koolipeod;
     • toimuvad klassiõhtud.

10. Õpilasüritused lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 18.00. Direktori loal võivad õpilasüritused lõppeda ka pärast kella 18.00, kuid mitte hiljem kui kell 20.30.

11. Pikapäevarühma tööd juhib pikapäevarühma kasvataja. Pikapäevarühm töötab esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti 4.-8. tunni ajal pikapäevarühma plaani alusel, mida muudetakse vastavalt vajadusele.

12. Õpetajate konsultatsioonide ajad on avaldatud kooli veebilehel.

13. Tugispetsialistide vastuvõtt toimub tugispetsialisti tunnikava alusel, mille koostamisel lähtutakse teenuse vajadusest ja tunniplaanist.

14. Huviringide töö toimub peale õppetunde vastavalt ringide ajakavale, mis on avaldatud kooli veebilehel.

15. Kooli raamatukogu on võimalik kasutada kõigil koolis tegutsevatel inimestel raamatukogu lahtioleku aegadel.


Alus:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 25
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 8.